bro if yo want to pump up libido take bunch of n2generate